Colofon

Redactie/auteurs: Dr. R.M. Vodegel, I. Hemelrijk en K. Schokker
Illustraties: A. Hemelrijk

e-mail: [email protected]
webmaster: [email protected]

Alle rechten zijn voorbehouden aan bovenstaande auteurs. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

De inzichten in de geneeskunde en wetenschap zijn voortdurend aan verandering onderhevig als gevolg van onderzoek en ervaring. De auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

De auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en ervaring van daartoe zelf gekozen gekwalificeerde hulpverleners.

ISBN: 978-90-9030957-6

OE(I)deem is mede mogelijk gemaakt door Mathot Medisch Speciaalzaken en Thuasne

1e druk: september 2018
2e herziene druk: maart 2019

© 2019 | R.M. Vodegel, I. Hemelrijk, K. Schokker en A. Hemelrijk